โรงพยาบาลพิชัย

ขอเผยแพร่ข้อมูล :: การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง(สธทศ) สู่การเป็นนโยบายแห่งชาติ ตามลิ้งค์ดังนี้

การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง(สธทศ)สู่การเป็นนโยบายแห่งชาติ