โรงพยาบาลพิชัย

                            วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ  ลานหน้าอาคารแพทย์แผนไทย นายแพทย์เบญจวุฒิ ครุฑเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3  “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 ที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ รวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง จึงถือว่าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทย…