หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย ( ITA. )

ปี 2564

boss up main

นายแพทย์ทศนาถ     อำพนนวรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน

EB21-2564 

โรงพยาบาลพิชัย

1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

     1.2 โครงการ

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลในหน่วยงาน

3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลในหน่วยงาน ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลในหน่วยงาน

5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่

6.แบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสารธารณะ