หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย ( ITA. )

ปี 2564

boss up main

นายแพทย์ทศนาถ     อำพนนวรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน

EB10-2564 

โรงพยาบาลพิชัย

1.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. คู่มือปฎิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.1 แบบฟอร์มการร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลพิชัย

3. บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยนวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด (รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน)

3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนตุลาคม 63 – มีนาคม 64

3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนเมษายน 64 – กันยายน 64

4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ไปนษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนด

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)