หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย ( ITA. )

ปี 2564

boss up main

นายแพทย์ทศนาถ     อำพนนวรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

EB5-2564
โรงพยาบาลพิชัย

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

       ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563

         – ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563

        – ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563

        – ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้

         – ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564

        – ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

        – ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้

        – ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564

        – ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2564

        – ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564

 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้

         – ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม2564

        – ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564

        – ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน