หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย ( ITA. )

ปี 2564

boss up main

นายแพทย์ทศนาถ     อำพนนวรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

EB4-2564
โรงพยาบาลพิชัย

  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน และวันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

      1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      1.2  หนังสือจัดสรรงบประมาณ

      1.3  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       1.4  คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

        แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

      2.1  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      2.2  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      2.3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      3. การป้องกันผู้ทำหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

    3.1  หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผล                ประโยชน์ทับซ้อนคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ และการควบคุม กำกับ สอบทาน

    3.2  หนังสือขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     3.3  แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 63-ธันวาคม 63

          ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 64 – มีนาคม 64

         ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 64 – มิถุนายน 64

         ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 64 – กันยายน 64

       แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ของชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 64 – มิถุนายน 64 ไตรมาสที่.3

      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ของชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 64 – กันยายน 64 ไตรมาสที่.4